logo1398

با اعطای مدرک بین المللی سازمان فنی و حرفه ای

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر


ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

نویز در خودرو چیست ؟

امروزه استفاده از موادآکوستيکی در سرتاسر خودرو که به عنوان مانع صوت، ميراکننده و يا جاذب صوت به کار رفته اند و ظهورمواد جديد و سبک که رفتارآکوستيکی مناسبی دارند،وضعيت آکوستيکی خودرو را تا حد خوبی بهبود بخشيده است.از سال 1980 تا 2000 سطح نويز کلی خودرو در سرعت 90 Km/h از 72 dB به 66 dB رسيده است. که با احتساب مقياس لگاريتمی کاهش 30 درصدی را نشان می دهد. تفاوت ساکت ترين و پر سر و صدا ترين خودرو، بيست سال پيش 4dB بوده است. در حاليکه اين تفاوت امروزه به 2dB رسيده است ،البته در کنار آن دقت مشتری در تشخيص کيفيت بهتر خودرو از نظر نويز و صدا نيز افزايش يافته است.

مواد اکوستيکی خودرو Automotive Acoustic Materials
۱- مواد مانع صدا:(Sound barrier materials)
اين مواد دامنه امواج صوتی كه در جهت مشخصی منتشر می شوند راكاهش مي دهند. در خودرو مواد مانع معمو لا بر روي صفحات فلزی بدنه كه خود نيز مانع اوليه صوتی ميباشند )نظير ( Floor, Dashpanel نصب ميگردند و صدای انتقال يافته ناشی از منابع نويزكاهش می يابد. قسمتی از انرژی موج صدا توسط مواد مانع جذب و قسمتی نيز برگشت داده مي شود و بدين ترتيب انرژی و يا به عبارتی دامنه موج صوتی عبوری به مقدار قابل توجهی كاهش می يابد. ميزان فاکتور افت انتقال يا (TL) ماده مانع عمدتا تابع جرم آن است در فركانسهای پائين مقدار TL توسط جرم و سختي ماده محاسبه ميشود. در فركانسهای بالا سختی ماده، ميرايی و جرم آن تعيين كننده TLمی باشند. ماده مانع بايد ضخامتی بزرگتر از طول موج صدا داشته باشد تا بتواند بر آن مؤثر شود.هنگامی كه ماده مانع به قسمتی از بدنه خودرو اضافه می شود) كه خود آن جزء نيز مانند يك مانع عمل ميكند(يک ديواره مانع مظاعف بدست می آيد. امروزه استفاده از اين نوع مانع در خودرو بسيار مورد توجه قرار گرفته است.در سيستم ديواره مانع مظاعف از يك فاصله هوايی يا ماده جداکننده برای عايق كردن دو ديواره مانع از يكديگر بكار برده می شود. مواد مانع در خودرو عمدتًا شامل پنلهای فلزی و موادی موسوم به Loaded plastics نظير موارد زير می شود :
Ethylene vinyl acetate، Vinyl ، Thermoplastic olefin (TPO)، Loaded asphaltic mastic، Loaded rubber
مواد مانع بايد سنگين و نامتخلخل بوده تا كارآيي لازم را داشته باشند .مواد مانع بايد در مكان هايی استفاده شوند كه منبع نويز قابل توجه ای باشد بتواند حداقل dB ٣ كاهش صدا ايجاد كند. بايد توجه داشت كه مانع ها در كنترل و كاهش نويز ناشی از ارتعاش بدنه( Structure borne)مؤثر نمی باشد.
2- مواد جاذب صدا: (Sound absorption materials)
مواد جاذب صدا انرژی صوتی موج صدا را هنگاميكه به اين مواد برخورد می كند كاهش ميدهد. ازاين مواد براي كنترل صدای يك محيط بسته از طريق كاهش دامنه امواج صوتی برگشتی از ديوارهااستفاده می گردد. كارآيی مواد جاذب چندين برابر می شود هرگاه اين مواد بر روی سطوح بازگشت دهنده كامل صوتی استفاده گردند چرا كه در اين صورت موج صوتی چندين مرتبه از ماده جاذب عبور كرده و در نتيجه ميزان جذب صدا به مقدار قابل توجهی اتفاق مي افتد. برای آنكه يك ماده دارای ضريب جذب صوتی بالا باشد لازم است كه متخلخل, دارای الياف ويا دارای ساختار سلولی (Cellular) باشد. بنابراين مواد جاذب صوتی خود مواد مانع خوبي نمی باشند. جرم مواد جاذب صوتی نقشي در عملكرد آنها ندارد. مقدار ضريب جذب صدا تابع فركانس صدا می باشد و راندمان مواد جاذب با افزايش فركانس زياد می شود. به عنوان يك قانون عمومی، ضخامت ماده بايد يك چهارم طول موج صدا مورد نظر باشد و اين امر اهميت ضخامت ماده را مشخص می كند. در شكل فوق كاربرد مواد جاذب صوت نظير،Cotton fiber ،Polyurethane foam ، Polyster fiber Fiber glass و Juteدر خودرو نشان داده شده است.
3 - مواد ميراكننده صوت:(Sound damping materials)
در خودرو مواد ميراكننده معمو لا بر روی پنلهای فلزی قرار داده می شوند كه اين پنلها ارتعاشات زيادی دارند. اين مواد ميراكننده صرفًا در كنترل ارتعاشات در فركانسهاي تشديد مؤثر می باشند.وجود مواد ميراكننده از نظر افزايش TL پنل فلزی مؤثر است. راندمان ميرايی موجود در سيستم با محاسبه Loss factor برای بدنه فلزی خودرو حدود سيستم تعيين می گردد. مقدار Loss factor ٠٠١/ ٠ می باشد كه تا مقدار ٢٢/ ٠ با وجود مواد ميراكننده مؤثر افزايش می يابد. مواد ميراكننده در واقع دمپرهای ويسکوالاستيک می باشند كه وقتي تحت تغيير فرم ناشی از ارتعاش قرارمی گيرند، انرژی تغيير فرم را به گرما تبديل می كنند. عملكرد اين نوع ميراكنندهها به سختی و درنتيجه به درجه حرارت آنها بستگی دارد.نوع ديگر, ميراكننده ها اصطکاکي است. حركت نسبی بين صفحه فلزی ارتعاشی و مواداضافه شده باعث اصطكاك شده كه باعث كاهش انرژی ارتعاشی می گردد. افزايش نيروی اعمال شده بر سطح با افزايش ميرايی همراه خواهد بود و لذا ميتوان يك لايه جرم را به ماده اضافه نمودكه باعث كاهش فركانسهای طبيعی هم می شودش
نویز در خودرو

امروزه استفاده از موادآکوستيکی در سرتاسر خودرو که به عنوان مانع صوت، ميراکننده و يا جاذب صوت به کار رفته اند و ظهورمواد جديد و سبک که رفتارآکوستيکی مناسبی دارند،وضعيت آکوستيکی خودرو را تا حد خوبی بهبود بخشيده است.از سال 1980 تا 2000 سطح نويز کلی خودرو در سرعت 90 Km/h از 72 dB به 66 dB رسيده است. که با احتساب مقياس لگاريتمی کاهش 30 درصدی را نشان می دهد. تفاوت ساکت ترين و پر سر و صدا ترين خودرو، بيست سال پيش 4dB بوده است. در حاليکه اين تفاوت امروزه به 2dB رسيده است ،البته در کنار آن دقت مشتری در تشخيص کيفيت بهتر خودرو از نظر نويز و صدا نيز افزايش يافته است.
مواد اکوستيکی خودرو Automotive Acoustic Materials
۱- مواد مانع صدا:(Sound barrier materials)
اين مواد دامنه امواج صوتی كه در جهت مشخصی منتشر می شوند راكاهش مي دهند. در خودرو مواد مانع معمو لا بر روي صفحات فلزی بدنه كه خود نيز مانع اوليه صوتی ميباشند )نظير ( Floor, Dashpanel نصب ميگردند و صدای انتقال يافته ناشی از منابع نويزكاهش می يابد. قسمتی از انرژی موج صدا توسط مواد مانع جذب و قسمتی نيز برگشت داده مي شود و بدين ترتيب انرژی و يا به عبارتی دامنه موج صوتی عبوری به مقدار قابل توجهی كاهش می يابد. ميزان فاکتور افت انتقال يا (TL) ماده مانع عمدتا تابع جرم آن است در فركانسهای پائين مقدار TL توسط جرم و سختي ماده محاسبه ميشود. در فركانسهای بالا سختی ماده، ميرايی و جرم آن تعيين كننده TLمی باشند. ماده مانع بايد ضخامتی بزرگتر از طول موج صدا داشته باشد تا بتواند بر آن مؤثر شود.هنگامی كه ماده مانع به قسمتی از بدنه خودرو اضافه می شود) كه خود آن جزء نيز مانند يك مانع عمل ميكند(يک ديواره مانع مظاعف بدست می آيد. امروزه استفاده از اين نوع مانع در خودرو بسيار مورد توجه قرار گرفته است.در سيستم ديواره مانع مظاعف از يك فاصله هوايی يا ماده جداکننده برای عايق كردن دو ديواره مانع از يكديگر بكار برده می شود. مواد مانع در خودرو عمدتًا شامل پنلهای فلزی و موادی موسوم به Loaded plastics نظير موارد زير می شود :
Ethylene vinyl acetate، Vinyl ، Thermoplastic olefin (TPO)، Loaded asphaltic mastic، Loaded rubber
مواد مانع بايد سنگين و نامتخلخل بوده تا كارآيي لازم را داشته باشند .مواد مانع بايد در مكان هايی استفاده شوند كه منبع نويز قابل توجه ای باشد بتواند حداقل dB ٣ كاهش صدا ايجاد كند. بايد توجه داشت كه مانع ها در كنترل و كاهش نويز ناشی از ارتعاش بدنه( Structure borne)مؤثر نمی باشد.
2- مواد جاذب صدا: (Sound absorption materials)
مواد جاذب صدا انرژی صوتی موج صدا را هنگاميكه به اين مواد برخورد می كند كاهش ميدهد. ازاين مواد براي كنترل صدای يك محيط بسته از طريق كاهش دامنه امواج صوتی برگشتی از ديوارهااستفاده می گردد. كارآيی مواد جاذب چندين برابر می شود هرگاه اين مواد بر روی سطوح بازگشت دهنده كامل صوتی استفاده گردند چرا كه در اين صورت موج صوتی چندين مرتبه از ماده جاذب عبور كرده و در نتيجه ميزان جذب صدا به مقدار قابل توجهی اتفاق مي افتد. برای آنكه يك ماده دارای ضريب جذب صوتی بالا باشد لازم است كه متخلخل, دارای الياف ويا دارای ساختار سلولی (Cellular) باشد. بنابراين مواد جاذب صوتی خود مواد مانع خوبي نمی باشند. جرم مواد جاذب صوتی نقشي در عملكرد آنها ندارد. مقدار ضريب جذب صدا تابع فركانس صدا می باشد و راندمان مواد جاذب با افزايش فركانس زياد می شود. به عنوان يك قانون عمومی، ضخامت ماده بايد يك چهارم طول موج صدا مورد نظر باشد و اين امر اهميت ضخامت ماده را مشخص می كند. در شكل فوق كاربرد مواد جاذب صوت نظير،Cotton fiber ،Polyurethane foam ، Polyster fiber Fiber glass و Juteدر خودرو نشان داده شده است.
3 - مواد ميراكننده صوت:(Sound damping materials)
در خودرو مواد ميراكننده معمو لا بر روی پنلهای فلزی قرار داده می شوند كه اين پنلها ارتعاشات زيادی دارند. اين مواد ميراكننده صرفًا در كنترل ارتعاشات در فركانسهاي تشديد مؤثر می باشند.وجود مواد ميراكننده از نظر افزايش TL پنل فلزی مؤثر است. راندمان ميرايی موجود در سيستم با محاسبه Loss factor برای بدنه فلزی خودرو حدود سيستم تعيين می گردد. مقدار Loss factor ٠٠١/ ٠ می باشد كه تا مقدار ٢٢/ ٠ با وجود مواد ميراكننده مؤثر افزايش می يابد. مواد ميراكننده در واقع دمپرهای ويسکوالاستيک می باشند كه وقتي تحت تغيير فرم ناشی از ارتعاش قرارمی گيرند، انرژی تغيير فرم را به گرما تبديل می كنند. عملكرد اين نوع ميراكنندهها به سختی و درنتيجه به درجه حرارت آنها بستگی دارد.نوع ديگر, ميراكننده ها اصطکاکي است. حركت نسبی بين صفحه فلزی ارتعاشی و مواداضافه شده باعث اصطكاك شده كه باعث كاهش انرژی ارتعاشی می گردد. افزايش نيروی اعمال شده بر سطح با افزايش ميرايی همراه خواهد بود و لذا ميتوان يك لايه جرم را به ماده اضافه نمودكه باعث كاهش فركانسهای طبيعی هم می شودش

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره های آموزشی ما

اطلاعات تماس

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری شرکت : 9 صبح تا 8 شب
کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

04 92 92 88 -021

05 92 92 88 -021

91 14 847- 0912

92 14 847- 0912 

 آموزش شارژ کارتریج, اموزش شارژ کارتریج, آموزش شارژ کارتریج لیزری, آموزش شارژ کارتریج جوهر افشان, آموزش شارژ, آموزش شارز پرینتر, آموزش شارژ سامسونگ, آموزش شارژ اچ پی, آموزش شارژ کاتریج, اموزش شارژ کاتریج, آموزش شارژ کارتریج, اموزش شارژ کارتریج, آموزش شارژ کردن کارتریج, آموزش شارژ کارتریژ, آموزش شارژ کارتریج لیزری, آموزش شارژ کارتریج جوهر افشان, آموزش شارژ کارتریج پرینتر, آموزش شارژ کارتریج لیزری , آموزش شارژ کاتریج , آموزش شارژکاتریژ , آموزش شارژ انواع کارتریج , آموزش تخصصی شارژ کارتریج,آموزش شارژ پرینتر , تونر,کارتریج لیزری, آموزش تعمیرات فتوکپی,اموزش تعمیرات چاپگر,آموزش تعمیرات پرینتر,اموزش تعمیرات پرینتر, آموزش تعمیرات دستگاه کپی شارپ,آموزش تعمیر کپی آنالوگ و دیجیتال,آموزش تعمیرات دستگاه کپی ریکو,آموزش تعمیرات کپی آفیشیو,آموزش تعمیرات آنالوگ و دیجیتال,آموزش تعمیرات دستگاه کپی توشیبا آنالوگ و دیجیتال,آموزش تعمیرات دستگاه کپی,آموزش تعمیر دستگاه کپی و فتوکپی,آموزش تعمیرات کپی رنگی, دوره آموزشی,آموزش تعمیرات,آموزش تعمیرات فنی,آموزش خدمات,آموزش تعمیر,اموزش تعمیر,دوره های آموزشی,فنی کار,امید,رحمانی,امید رحمانی,دوره اموزش,اموزشگاه فنی,فنی و حرفه ای, آموزش الکترونیک, دوره آموزش الکترونیک, آموزش الکترونیک, الکترونیک پایه, آموزش الکترونیک تخصصی, طراحی برد الکترونیک،آموزش طراحی برد, مهندسی معکوس, آموزش مهندسی معکوس, آموزش الکترونیک مخصوص بازارکار, آموزش الکترونیک اس ام دی, آموزش الکترونیک smd, آموزش نقشه خوانی, آموزش کار با هیتر, الکترونیک, برق, طراحی, مدار, ای وی ار, ال ای دی, ابزار دقیق, پی ال سی, plc, اینورتر, inverter, منبع تغذیه, سوئیچینگ, رله, خازن, ماژول, smd, led, طراحی برد صنعتی, پروژه دانشگاهی, دوره تخصصی آموزش نصب دوربین مدار بسته,آموزش نصب دوربین مداربسته, دوره آموزش نصب دوربین مدار بسته,آموزش نصب دوربین های مداربسته, آموزش تخصصی نصب دوربین مدار بسته,آموزش دوربین مداربسته,آموزشگاه,آموزش,نصب, آموزش تعمیر انواع دوربین های مدار بسته,آموزش تعمیرات دوربین های مدار بسته,قوی ترین مرکز آموزش تعمیرات دوربین مخفی,بهترین مرکز آموزش تعمیر دوربین مخفی در تهران,قدرتمندترین مرکز آموزش تعمیر دوربین های مدار بسته,آموزش تعمیر تخصصی دوربین های مدار بسته